ทำเนียบเจ้าอาวาสวัด

รูปที่ ๑ ไม่ทราบนาม
รูปที่ ๒ หลวงปู่รอด
รูปที่ ๓ พระอาจารย์หมาด
รูปที่ ๔ พระอาจารย์ตั้ง (รักษาการเจ้าอาวาส)
รูปที่ ๕ พระอาจารย์ทิน (รักษาการเจ้าอาวาส)
รูปที่ ๖ พระอาจารย์อยู่ (รักษาการเจ้าอาวาส)
รูปที่ ๗ พระอธิการปาน อุตฺตโม นธ.เอก., ปธ.๓
รูปที่ ๘ พระอาจารย์แนบ สิริจนฺโท
รูปที่ ๙ พระคำนวณ ปคุโณ (รักษาการเจ้าอาวาสครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๐)
รูปที่ ๑๐ พระมหาสมใจ  สมจิตโต นธ.เอก., ปธ.๔
รูปที่ ๑๑ พระครูปริยัติวิมล (คำนวณ ปคุโณ) นธ.เอก.,ปธ.๕ (ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๓๑ ส.ค ๒๕๕๓)
รูปที่ ๑๒ พระครูรัตนโสภณ (สุรัฐ สิริปุญโญ นธ.เอก., พธ.บ.(สังคมวิทยา), M.A.(sociology)., Ph.D.(sociology).
(ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑ ก.ย. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)
Close Menu
th Thai
X
Skip to content