คำสั่งวัดนายโรง

ที่ ๑ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง

เพื่อพระพุทธศาสนา และสังคมวัดนายโรง

————————————

เพื่อให้การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนา และสังคมวัดนายโรงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๐๕ (ฉบับที่๒ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๓๕) และมติคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนา และสังคมวัดนายโรงในคราวประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์๒๕๕๔จึงมีมติให้แต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนา และสังคมวัดนายโรง ประกอบด้วย

๑. พระราชประสิทธิวิมล ที่ปรึกษา
๒. พระโสภณธรรมเมธี ที่ปรึกษา
๓. พระครูนิวิฐสาธุวัตร ที่ปรึกษา
๔. พระครูสิริจันทนิวิฐ ที่ปรึกษา
๕. พระมานพ อุปสโม ที่ปรึกษา
๖. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ที่ปรึกษา
๗. นายครรชิต จามรมาน ที่ปรึกษา
๘. นายสุทธิวัสส์ คำภา ที่ปรึกษา
๙. ดร.ยิ่ง แก้วแดง ที่ปรึกษา
๑๐. นางการะเกด แทนกิจการกุล ที่ปรึกษา
๑๑. นายกฤษณ์ ลี้กำจร ที่ปรึกษา
๑๒. นางสมพร บัวชาติ ที่ปรึกษา
๑๓. นายภูวนาท บัวเสนาะ ที่ปรึกษา
๑๔.พระครูปลัดสุรัฐ สิริปุญฺโ ประธานกรรมการ
๑๕. พระมหาลี ลกฺขณาโณ รองประธานกรรมการ
๑๖. พระมหาเจิม สุวโจ รองประธานกรรมการ
๑๗. พระมหาปราโมทย์ ปโมทโย กรรมการ
๑๘. พระมหาบุญช่วย ปญฺาวชิโร กรรมการ
๑๙. พระกลม กมโร กรรมการ
๒๐. นายอำนาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
๒๑. นายบุญเรือง จันทร์ประภาพ กรรมการ
๒๒. นายอัฑฒ์ สุวรรณฆะนะ กรรมการ
๒๓. นางสาวนุชจรีย์ สุนทรวรรณ กรรมการ
๒๔. นายปัญญา ยอมอยู่ กรรมการ
๒๕. นายวีระ หมีสมุทร กรรมการ
๒๖. รศ. (พิเศษ) ชำนะ พาซื่อ กรรมการ
๒๗. นายสุวรรณ แสงสุดใจ กรรมการ
๒๘. พระมหาบุญมา ิตธมฺโม กรรมการและเลขานุการ
๒๙. พระไพบูลย์ สุรปญฺโ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง  วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

(พระครูปลัดนายกวรวัฒน์)

เจ้าอาวาสวัดนายโรง และประธานกรรมการบริหาร

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรง

Close Menu
th Thai
X
Skip to content