พระครูปริยัติวิมล (อดีตเจ้าอาวาส)

สถานะเดิม

ชื่อ  คํานวณ นามสกุล นนท์ตา เกิด เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2473  ตรงกับวันขึ้น 10 คํ่ าเดือน 11 ปีมะเมีย  โยมบิดาชื่อ นายบัว  โยมมารดาชื่อ  นางคูน   ณ บ้านหนองแก้ว ตําบลหนองบัวทอง อําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์

 บรรพชา/อุปสมบท

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2494   ได้บรรพชาอปสมบท ขณะอายุครบ 21 ปี  ณ วัดสว่างโนนแคน อํ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเจ้าอธิการเที่ยง ธมฺมโชโต วัดเลียบ    อํ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เงิน คมฺภีโร วัดเหนืออํ าเภอรัตนบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์โสม จิตฺตปญฺโญ วัดเลียบ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “ปคุโณ”  บรรพชาอุปสมบทแล้ว  ได้จําพรรษา และศึกษาพระธรรมวินัย ที่วัดบูรพาราม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก  จนกระทั้งถึงปี พ.ศ. 2498  จึงได้ย้ายไปพรรษาที่วัดนายโรง เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และบาลี

วิทยฐานะ

พ.ศ. 2488        สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่  4  โรงเรียนวัดจำปา ตำบลไผ่  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2495        สอบได้ นักธรรมชั้นตรี  จากสำนักเรียนวัดบูรพาราม ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2496       สอบได้ นักธรรมชั้นโท  จากสำนักเรียนวัดบูรพาราม ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2497        สอบได้ นักธรรมชั้นเอก  จากสำนักเรียนวัดบูรพาราม ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2502        สอบได้เปรียญธรรม  3  ประโยค  จาก สํ านักเรียนวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2503        สอบได้เปรียญธรรม  4  ประโยค  จาก สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์    กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2506        สอบได้เปรียญธรรม  5  ประโยค จากสำนักนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์  กรุงเทพฯ

–  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนบาลีเตรีมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์  กรุงเทพฯ

การศึกษาพิเศษ

            ด้วยความเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่การศึกษาในวิชาการต่าง  ๆ  โดยเฉพาะด้านบัญชี และการออกแบบการก่อสร้าง จึงทำให้ท่านมีความชำนาญในการออกแบบ วางแผนการปลูกสร้างอาคารและใช้สถานที่ได้อย่างเหมาะสม

งานปกครอง   

          พ.ศ. ๒๕๐๐    เป็นรักษาเจ้าอาวาสวัดนายโรง ครั้งที่ ๑

พ.ศ. ๒๕๐๗    เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดนายโรง ครั้งที่สอง

พ.ศ. ๒๕๐๘    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดนายโรง

พ.ศ. ๒๕๓๐    ได้ตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ แขวงบางอ้อ-บางพลัด เขต ๓

พ.ศ. ๒๕๓๐    เป็นเจ้าคณะแขวงบางพลัด-บางอ้อ เขต ๓

พ.ศ. ๒๕..      เป็นรองเจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 งานการศึกษา

สนับสนุนพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัดในปกครองให้ได้รับการศึกษาทั้งทางธรรม และทางโลกเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักวัดนายโรง และวัดสุวรรณคีรี (วัดขี้เหล็ก) เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง เป็นกรรมการตรวจตรวจธรรมสนามหลวง

 งานเผยแผ่

            เป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมในงานและพิธีสำคัญต่าง ๆ แสดงพระธรรมเทศนาประจำวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และงานบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด  เป็นนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง พล.ม.2 และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรง เอฟ เอ็ม 94.75 เมกะเฮิร์ตซ

 งานสาธารณูปการ

            ได้จัดหาทุนและดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะ และปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดใหม่ทั้งหมด  ประกอบด้วย  กุฏิ  ศาลาการเปรียญ อุโบสถ วิหาร เจดีย์ หอพระไตรปิฎก หอฉันภัตตาหาร หอระฆัง  ศาลาท่าน้ำ ศาลาปฏิบัติธรรม เรืองไวทย ห้องน้ำ ห้องสุขา เขื่อนหน้าวัด ปรับปรุงลานวัด   ฯลฯ

งานศึกษาสงเคราะห์

ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในกรุงเทพฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดนายโรง ในต่างจังหวัดมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาตุ่น ตำบลบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

งานสาธารณสงเคราะห์

            ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการบริจาคเงิน  และสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งทางบก และทางน้ำ ตลอดผู้ยากไร้ต่าง ๆ

 สมณศักดิ์

            พ.ศ. ๒๕๒๑       ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ “พระครูปริยัติวิมล”

พ.ศ. ๒๕๓๓       ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้น …  ในชื่อเดิม

มรณภาพ
           พระครูปริยัติวิมล ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๒๒.๕๐ น.  ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพฯ ด้วยโรคปอดติดเชื้อ สิริรวมอายุได้ ๗๙ ปี ๑๑ เดือน กับ ๒ วัน

CIMG6871

Close Menu
th Thai
X
Skip to content