ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย   

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวัดนายโรง

*********

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนเป็นเป็นสมาคม เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลของรัฐ สังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ตามหลักฐานปรากฏในทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.7/2540 ของจังหวัดนนทบุรี   สมาคมฯ ได้เริ่มขยาย “ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย”ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศไทย จำนวน ๒๐๐ กว่าสาขา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยให้กับสมาชิก และประชาชนทั่วไปในท้องที่

2. เป็นศูนย์เพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย

3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย

4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างองค์กรๆ ของแพทย์แผนไทย

5. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง ไม่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอบายมุข

การแพทย์แผนไทยอยู่ในความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลป์ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบโรคศิลป์ ทำหน้าที่กำกับดูแลมีคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยทำหน้าที่ดูแลและควบคุมอีกชั้นหนึ่ง

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวัดนายโรง

ประวัติความเป็นมา

วัดนายโรง โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดนายโรง ได้จัดงานผ้าป่าระดมทุนเพื่อพัฒนาสถานีวิทยุ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยในงานได้ให้มีการบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ฟังของสถานี และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน โดยเชิญ อโรคยาเมดิเตชั่นเฮลท์แคร์ ของ อาจารย์จิรัฏฐ์กร อยู่เกตุ และคณะลูกศิษย์ของอาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา ปรากฏว่า ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี หลังจากจบงาน จึงได้นำเรื่องการประเมินสุขภาพของคณะลูกศิษย์อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา ไปขอปรึกษา คำแนะ และขออนุญาตจากพระครูปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดนายโรง เพื่อจัดทำเป็นโครงการสุขภาพดี วิถีไทย หลวงพ่อได้เห็นชอบ และได้อนุญาตให้ดำเนินโครงการดังกล่าวได้ และได้มอบหมายให้ พระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้ดูแลโครงการ

โครงการสุขภาพดี วิถี ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ให้บริการทุกวันพุธ และต่อได้ขยายวันประเมินสุขภาพเพิ่มอีกหนึ่งวันคือ วันศุกร์โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จากชุมชน และผู้ฟังรายการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรง

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสุขภาพดี วิถีไทย คณะกรรมการได้มีการระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และได้มีการเสนอขยายโครงการนี้ให้มีความสมบูรณ์ และมีองค์กรที่ถูกต้องมารองรับการดำเนินงาน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้พระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญโญ และอาจารย์จิรัฏฐ์กร อยู่เกตุ ไปติดต่อประสานงานสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุมัติเป็นสาขาหรือศูนย์ของสมาคมต่อไป

พัฒนาการของศูนย์ฯวัดนายโรง

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทางวัดโดยพระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญโญ ได้ทำหนังสือถึง นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศ นายอร่าม อามระดิษ เพื่อขออนุมัติจัดตั้งศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยที่วัดนายโรง และได้ไปยืนหนังสือที่อาคารกรมการแพทย์ ๖ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ พระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญโญ ได้พบกับท่านนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้มีการพูดคุย ถามถึงความก้าวหน้าของการขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ ท่านนายกสมาคม ก็ให้คำยืนยันว่า จะไปดูสถานที่

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ท่านนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นายอร่าม อามระดิษ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายณัฏฐภัทร์ นิชาเกียรติธนา เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นายชิติสรรค์ ธรรมวิทย์กุล และนายชัยยศ ได้เดินทางมาดูสถานที่ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระครูวินัยธรสุรัฐ พระมหาเจิม สุวโจ แล้วได้นำคณะไปนมัสการ และกราบเรียน พระครูปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดนายโรง เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศุนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวัดนายโรง ซึ่งหลวงพ่อก็ยินดีให้ความสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาแพทย์แผนไทยวัดนายโรงเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียน ศูนย์ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และเลขานุการไปที่วัดศรีสุดาราม เพื่อไปยื่นใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของท่านเลขานุการสมาคมฯ ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพบปะเยี่ยมชมพระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญโญ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ในการนี้ นายกสมาคมฯ ได้สอบถามถึงการดำเนินการตามขั้นตอนที่สมาคมแพทย์แผนไทยกำหนด พระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญโญ ก็ได้แจ้งว่า ได้ไปขอรับแบบฟอร์ม พร้อมกับกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ยื่นใบสมัครให้ท่านนายกสมาคมได้ตรวจความสมบูรณ์ แล้วท่านนายกฯ ได้ส่งต่อให้เลขานุการสมาคม ฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกชั้นหนึ่ง

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวัดนายโรง และศูนย์ฯสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ และสมุนไพรแก่ชุมชน และสังคมต่อไป

Close Menu
th Thai
X
Skip to content