เบี้ยแก้

 

การจัดสร้างวัตถุมงคลและเบี้ยแก้

                วัดนายโรง ได้จัดสร้างวัตถุมงคลประกอบด้วย  รูปเหมือนหลวงปู่รอดขนาดเท่าองค์จริงหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว  เพื่อตั้งบูชา  ณ  มณฑปวัดนายโรง  รูปเหมือนขนาด ๕ นิ้ว  รูปหล่อขนาด ๑.๘๐ เซนติเมตร “รุ่นบูรณะอุโบสถและวิหาร” ล็อคเก็ตและเบี้ยแก้วัดนายโรง  นอกจากนี้ได้รวบรวมและบรรจุมวลสารสำหรับการสร้างเบี้ยแก้ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ยึดถือปฏิบัติตามรูปแบบหรือแนวทางที่หลวงปู่รอดได้เคยสร้างไว้  นอกจากนี้ยังได้บรรจุตะกรุด “พุทธรักษา” ไว้ใต้ฐานรูปเหมือนหลวงปู่รอดอีกด้วย

พิธีบูชา  บวงสรวงและพุทธาภิเษก

วัตถุมงคลและเบี้ยแก้

                วัดนายโรง ได้จัดพิธีบูชาหลวงปู่รอด  ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ของวัดนายโรงและเป็นองค์ปฐมด้านการสร้างเบี้ยแก้  เพื่อเป็นการขออนุญาตหลวงปู่จัดสร้างเบี้ยแก้และวัตถุมงคลของท่าน  และจัดพิธีบวงสรวงเทพยดาทุกชั้นฟ้า  เริ่มพิธีในเวลา ๐๙.๓๙  ซึ่งเป็นเวลาดาวจันทร์เสวยสมโณกฤษ์เป็นมหาสิทธิโชค  ธงชัยและอธิบดี  โดยมี  นายเวส  สุวรรณไตรย์  เป็นพ่อพราหมณ์นำมาประกอบพิธี  และประกาศโองการ มีพระครูปลัดสุรัฐ  สิริปุญโญ  เจ้าอาวาสวัดนายโรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมภพ  ไทยธีระเสถียร  อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง  พระบูชาไทย และประธานชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทย  จุดธูปเทียนอธิษฐานจิต เพื่อขอบารมีพระรัตนตรัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีหลวงปู่รอด  บูรพาจารย์ทุกรูปและเทพยดาทุกชั้นฟ้า  ได้ประสิทธิประสาทพรและมหิธานุภาพแก่วัตถุมงคลและเบี้ยแก้  ที่ได้จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้

นอกจากนี้ทางวัดนายโรง  ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลและเบี้ยแก้ ได้อาราธนาพระคณจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและวิทยาคมสายเบี้ยแก้  นั่งปรกอธิษฐานจิต ๔ วาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ วัดได้จัดพิธีขออนุญาตหลวงปู่รอดสร้างวัตถุงมงคล และเบี้ยแก้ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมี พระครูปลัดสุรัฐ สิริปุญโญ เจ้าอาวาสวัดนายโรงเป็นประธานในพิธีและอาราธนาพระสงฆ์วัดนายโรง เจริญพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถ แล้วนำวัตถุมงคล และเบี้ยแก้ไปมอบให้     พระอาจารย์ศรี จนฺทสาโร อธิษฐานจิต ในวิหารวัดนายโรงเป็นเวลา ๗ วัน

วาระที่ ๒ วัดนายโรง ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์สมโภช และอธิษฐานจิตในวิหารวัดนายโรงอีกเป็นวาระที่สองหลังจากที่ท่านกลับจากไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย

วาระที่ ๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พระครูปลัดสุรัฐ สิริปุญโญ และคณะกรรมการวัดนายโรง ได้นำวัตถุมงคล และเบี้ยแก้ ไปประกอบพิธี ณ วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยได้ อาราธนา พระครูสุวรรณโชติ พระอาจารย์ตี๋ เจ้าอาวาสวัดหูช้าง นั่งปรกอธิษฐานจิตเป็นเวลา ๗ วัน

วาระที่ ๔ วัดได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และเบี้ยแก้ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยพิธีในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้อาราธนาพระสงฆ์วัดนายโรง  วัดบางบำหรุ วัดปฐมบุตรอิศราราม และวัดดอกจานรัตนาราม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนวัดนายโรง และที่รับฟังรายการจากสถานีวิทยุของวัด ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานจิต ณ อุโบสถวัดนายโรง เพื่อสมโภช และความเป็นสิริมงคล

สำหรับในเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ในภาคเช้าได้ประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่รอดและหล่อรูปเหมือนพระครูปริยัติวิมล อดีตเจ้าอาวาสวัดนายโรงพระคณาจารย์ ๔ รูปนั่งปรกอธิษฐานจิต พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์และในภาคบ่ายได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ได้เมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัย และอธิษฐานจิต พระคณาจารย์สายเบี้ยแก้ จำนวน ๕ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ณ อุโบสถวัดนายโรง อาทิพระครูสุวรรณโชติวุฒิ (อาจารย์ตี๋) วัดหูช้าง จ.นนทบุรี พระครูปลัดสมศักดิ์ มงฺคโล เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์        จ.ปทุมธานี เป็นต้น

ในขณะที่พระคณาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิตได้เกิดปรากฎการณ์พิเศษขึ้น นับว่าเป็นพิธีที่มีความมหัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

 

Close Menu
th Thai
X
Skip to content