ศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ความเป็นมา

พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง ได้จัดประชุมคณะกรรมการวัดนายโรงร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำวัดนายโรง และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำวัดนายโรงขึ้น จากนั้นพระครูรัตนโสภณ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเร่งจัดทำเอกสารขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำวัดนายโรง เพื่อเสนอถึงท่านอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณาอนุมัติรับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรงไว้ในอุปถัมภ์ของ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ประจำวัดนายโรง โดยมีพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ลานธรรมลานวิถีไทย วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สอบธรรมศึกษาได้ทั้งหมด ๑๒๒ คน โดยในแต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ ธรรมศึกษาชั้นตรี มีผู้สอบได้ จำนวน ๙๐ คน  ธรรมศึกษาชั้นโท มีผู้สอบได้ จำนวน ๑๖ คน และธรรมศึกษาชั้นเอก มีผู้สอบได้ จำนวน ๑๖ คน

Close Menu
th Thai
X
Skip to content