หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดนายโรง

……………………………………………………………

การจัดชั้นเรียน

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง

………………………………………………….

๑. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง จัดการศึกษาออกเป็น ๓ ชั้น ได้แก่

๑.๑ ชั้นต้น

๑.๒ ชั้นกลาง

๑.๓ ชั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตร

ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง

………………………………………………….

๑. ชั้นต้น

             ก.วิชาบังคับ หลักสูตรธรรมศึกษาตรี

รหัสวิชา  ๑๑๐ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

๑๒๐ วิชาธรรม

Close Menu
th Thai
X
Skip to content