ประวัติพระครูรัตนโสภณ

111

พระครูรัตนโสภณ (สุรัฐ สิริปุญโญ) นามสกุล การะเกต

อายุ ๕๒ ปี พรรษา ๓๑

วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก., พธ.บ., M.A., Ph.D.

ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่ วัดนายโรง ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย ๔๕

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐๒–๔๓๔-๙๑๑๙, ๐๙๐-๙๗๓-๙๑๑๙  โทรสาร ๐๒-๘๘๔-๗๗๘๘

e-mail: watnairong94gmail.com

 

หน้าที่การงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
๑. เจ้าอาวาสวัดนายโรง
๒. ประธานกรรมการมูลนิธิหลวงปู่รอด วัดนายโรง
๓. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรง เอฟ เอ็ม ๙๔.๗๕ เมกะเฮริต์ซ
๔. เลขานุการคณะทำงานการจัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในกำกับมหาเถรสมาคม
๕. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ประจำวัดนายโรง
๖. ประธานบริหารโครงการปฏิบัติธรรมวัดนายโรง
๗. ประธานบริหารโครงการชุมชนรักษาศีล ๕ วัดนายโรง
๘. ผู้อำนวยการศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ประจำวัดนายโรง

ผลงานและประสบการณ์ประมวลย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีรายละเอียด ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๓๐-ปัจจุบัน เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และเป็นวิทยากรอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน เป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกนักธรรม ประจำวัดนายโรง
พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง โดยเป็นประธานจัดหาทุน และพัฒนาสถานีวิทยุให้ได้มาตรฐาน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานีวิทยุต้นแบบทางพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๖ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ เป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรม และโครงการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขะบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเข้าร่วมประชุมผู้นำชาวพุทธโลก เนื่องในงานวันวิสาขโลก จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย ณ มหามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอาคารยูเนสโก ประจำประเทศไทยและพุทธมณฑล เป็นประจำทุกปี
พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมและนำปฏิบัติธรรมในทุกวันพระ วันอาทิตย์ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำวัดนายโรง และสถานที่ต่าง ๆ
พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน เป็นนักจัดรายการ สนทนาธรรม เวทีสนทนา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรง เอฟ เอ็ม ๙๔.๗๕ เมกะเฮริต์ซ
พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน ศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย ศรีลังกา ลาว กัมพูชา ภูฏาน ฮ่องกง และจีน
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนายโรง
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานเทศน์มหาชาติเป็นประจำทุกปี
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดนายโรง
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการควบคุมดูแลการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดนายโรง
พ.ศ. ๒๕๕๓–ปัจจุบัน เป็นคณะทำงาน และเลขานุการคณะทำงานการจัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในกำกับมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นประธานจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติเป็นประจำทุกปี
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรง เอฟ เอ็ม ๙๔.๗๕ เมกะเฮริต์ซ
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นประธานบริหารโครงการปฏิบัติธรรมวัดนายโรง
– โดยจัดให้มีการปฏิบัติธรรมในทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญของพระพุทธศาสนา และของชาติ
– จัดปฏิบัติธรรมในหลักสูตรเร่งรัด ๔ คืน ๕ วัน (ปิดวาจา)
พ.ศ. ๒๕๕๓ -ปัจจุบัน เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นโครงการ ร่วมกันระหว่างวัดนายโรงและโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการมูลนิธิหลวงปู่รอดวัดนายโรง
พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นประธานกรรมการจัดพิธีรับและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งวัดนายโรง ได้รับมอบถวาย วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ให้นำมาประดิษฐานไว้เป็นการถาวร ณ วัดนายโรง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระองค์เจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดพิมพ์หนังสือ ๑๕๐ ปี วัดนายโรง และหนังสือพระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังกาสู่วัดนายโรง
พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรมพระนวกะ ประจำเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นคณะกรรมการควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถและวิหารวัดนายโรง ซึ่งเป็นโครงการฯที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว และอาคารบริการข้อมูลวัดนายโรง ซึ่งเป็นโครงการฯที่ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นประธานบริหารโครงการชุมชนรักษาศีล ๕ วัดนายโรง ซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาชาวพุทธในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น เชิญชวนญาติโยมในชุมชนร่วมสวดมนต์เย็น ปฏิบัติธรรม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และฟังธรรมบรรยาย โดยเฉพาะทางสถานีวิทยุของวัดนายโรง
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นคณะกรรมการโรงเรียนศีล ๕ ของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้ ให้นักเรียนและคณะครู สมาทานศีล ๕ ฟังการกล่าวสัมโมทนียกถา และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในทุกวันพฤหัสบดีตลอดปีการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในกำกับของมหาเถรสมาคม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้จัดประชุมขึ้นที่ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับโล่รางวัลผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับพระราชทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๙ -ได้รับรางวัล พระกินรี จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ซึ่งจัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
-ได้รับพระราชทานรางวัล เสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
-ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิศรีสุภูติ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
Close Menu
th Thai
X
Skip to content