ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

foundation registration