Image

สถานนีวิทยุวัดนายโรง FM 94.75 MHZ ได้จัดโครงการสุขภาพดี วิถีไทย
เพื่อให้คำแนะนำและคำพยากรณ์เกี่ยวกับสุขภาพตามหลักธรรมชาติบำบัด
หรือแพทย์แผนไทยในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 น.
สนใจ... ขอเชิญได้ที่...วัดนายโรง อาคารหอพระไตรปิฎก
ถ.บรมราชชนี ๑๕ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-434-9119, 063-656-2256

Image
Image
Image

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวัดนายโรง

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนเป็นเป็นสมาคม เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐  มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลของรัฐ สังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ตามหลักฐานปรากฏในทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.๗/๒๕๔๐ ของจังหวัดนนทบุรี  สมาคมฯ ได้เริ่มขยาย “ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย”ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.   เป็นศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยให้กับสมาชิก และประชาชนทั่วไปในท้องที่

๒.   เป็นศูนย์เพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย

๓.   เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย

๔.   เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างองค์กรๆ ของแพทย์แผนไทย

๕.   ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย

๖.   ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง ไม่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอบายมุข

การแพทย์แผนไทยอยู่ในความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลป์ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบโรคศิลป์ ทำหน้าที่กำกับดูแลมีคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยทำหน้าที่ดูแลและควบคุมอีกชั้นหนึ่ง ปัจจุบันศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ได้เปิดดำเนินการไปแล้วเกือบ ๒๐๐ ศูนย์ทั่วประเทศ

สิทธิประโยชน์ของการจัดตั้งศูนย์

๑. ศูนย์พัฒนากรแพทย์แผนไทย มีสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับสมาคมฯ อาทิเช่น การเปิด อบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย การนวด (ทุกสาขา) และทุกหลักสูตรที่สมาคมฯ เห็นชอบ ผู้สำเร็จได้รับประกาศนียบัตรของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย มีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกัน

๒.  เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดบุคลากรเฉพาะสาขาวิชาปัญหาด้านกฎหมาย ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ ฯลฯ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ยินดีที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดีที่สุด

๓.  สิทธิพิเศษอื่นๆ ที่พึงได้จากสมาคมฯ อาทิเช่น โควตาการส่งบุคคลเข้ารับการอบรมที่สมาคมฯ เป็นผู้จัดบูธในงานต่างๆ ที่สมาคมฯ เป็นผู้จัด การจำหน่ายยาไทย สมุนไพร อุปกรณ์ เครื่องใช้ และอื่นๆ ที่เป็นของสมาคมฯ และบริษัทยาในเครือข่ายศูนย์ฯ จักได้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ

๔.  สมาคมฯ มีความยินดีที่จะตรวจเยี่ยม ให้การแนะนำและช่วยเหลือ ตามคำร้องขอของศูนย์ฯ โดยถือว่าเป็นพันธกิจของสมาคมฯ ที่มีต่อศูนย์ฯ ตลอดไป

การพัฒนาบุคลากร

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้จัดอันดับความสำคัญการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก จึงได้ร่วมกับสถาบัน องค์กร และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เปิดอบรม และสัมมนาบุคลากรในหลักสูตรต่างๆ เช่น

  • การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย การนวด (ทุกสาขา)
  • การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ครูและวิทยากรการนวด
  • การสอนและอบรมหลักสูตรเวชกรรมไทย (บว.) เภสัชกรรมไทย (บ.ภ.) และผดุงครรภ์ไทย (บผ.)
  • ทัศนศึกษา สวนสาธิตพืชสมุนไพร และโรงงานผลิตยาสมุนไพร

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวัดนายโรง

ประวัติความเป็นมา

วัดนายโรง โดยสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรง ได้จัดงานผ้าป่าระดมทุนเพื่อพัฒนาสถานีวิทยุ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยในงานได้ให้มีการบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ฟังของสถานี และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน โดยเชิญ อาจารย์จิรัฏฐ์กร อยู่เกตุ จากศูนย์ดูแลสุขภาพ อโรคยา และคณะลูกศิษย์ของอาจารย์สุทธิวัสส์  คำภา  ปรากฏว่า ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี หลังจากจบงาน จึงได้นำเรื่องการให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพ ไปปรึกษา และขออนุญาตจากพระครูปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดนายโรง หลวงพ่อท่านก็เห็นชอบให้ดำเนินงาน และได้มอบหมายให้พระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนายโรง ในขณะนั้น เป็นผู้ดูแลศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ประจำวัดนายโรง

พัฒนาการของศูนย์ฯวัดนายโรง

          เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทางวัดโดย พระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญโญ ได้ทำหนังสือถึง นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศ  นายอร่าม อามระดิษฐ์ เพื่อขออนุมัติจัดตั้งศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยที่วัดนายโรง และได้ไปยืนหนังสือที่อาคารกรมการแพทย์ ๖ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

          เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ พระครูวินัยธรสุรัฐ  สิริปุญโญ ได้พบกับท่านนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้มีการพูดคุย ถามถึงความก้าวหน้าของการขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ ท่านนายกสมาคม ก็ให้คำยืนยันว่า จะไปดูสถานที่

          เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ท่านนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นายอร่าม อามระดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายณัฏฐภัทร์  นิชาเกียรติธนา เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นายชิติสรรค์ ธรรมวิทย์กุล และนายชัยยศ  ได้เดินทางมาดูสถานที่ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญโญ พระมหาเจิม สุวโจ  แล้วได้นำคณะไปนมัสการ และกราบเรียน พระครูปริยัติวิมล  เจ้าอาวาสวัดนายโรง เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวัดนายโรง ซึ่งหลวงพ่อก็ยินดีให้ความสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาแพทย์แผนไทยวัดนายโรงเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียน ศูนย์ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม

          เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และเลขานุการไปที่วัดศรีสุดาราม เพื่อไปยื่นใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และในวันดังกล่าว ก็ได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสาขาของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวัดนายโรง และศูนย์ฯสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ และสมุนไพรแก่ชุมชน และสังคมต่อไป