กิจกรรมโครงการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์

 

sunday shaama12

 

sunday shaama13

sunday shaama14

A. ศพอ.วัดนายโรง(โรงเรียนศีล๕)

sunday shaama15

sunday shaama16

sunday shaama17

sunday shaama18

sunday shaama19

sunday shaama20

sunday shaama21

sunday shaama22

B. กิจกรรมตักบาตรความดี(อธิษฐานธรรม)

 

sunday shaama23

 

C. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้

 

sunday shaama24

 

 

D. กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

 

sunday shaama25

 

 

E. กิจกรรมภาคีเครือข่าย

sunday shaama26

 sunday shaama27