ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนายโรง

 

sunday shaama02

การขับเคลื่อนด้วยพลัง บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน)

bor won1

bor won2

bor won3

bor won4

การศึกษาดูงาน โรงเรียนรุ่งอรุณ

rungarun1

rungarun2

rungarun3

rungarun4

rungarun5

rungarun6

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

seminar 01

seminar 02

seminar 03

seminar 04

seminar 05

seminar 06

seminar 07

seminar 08

seminar 09

seminar 10

seminar 11

seminar 12