รวมภาพปี พ.ศ.2563

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรธรรมศีกษา ประจำปี 2563
24 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเพื่อชุมชน

 

งานดีดศาลา ย้ายมณฑป และหอระฆัง