ตารางกิจวัตรประจำวันสำหรับพระภิกษุสามเณร วัดนายโรง

เวลา กิจวัตรประจำวัน
สำหรับพระภิกษุสามเณร
 เวลา ๐๔.๐๐ น.  ตื่นจากการจำวัดทำกิจส่วนตัว
 เวลา o๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาต/ทำความสะอาค ลานวัด และเสนาสนะ
 เวลา o๗.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า
 เวลา o๘.๑๕ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. เรียนธรรมะ บาลี และศึกษาตามอัธยาศัย
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. เรียนธรรมะ บาลี และศึกษาตามอัธยาศัย
เวลา ๑๕.๓๐ น. ทำกิจส่วนรวม / พัฒนาบริวณวัด (วันพระ วันอาทิตย์)
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น / เจริญจิตภาวนา
เวลา ๒๒.๐๐ น. จำวัด

หมายเหตุ

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทุกวันพระแรม ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ และวันพระ ขึ้น๑๕ ค่ำ ประชุมคณะสงฆ์สามเณร