บุคคลากรวัด

Image

รายชื่อพระภิกษุ และสามเณรวัดนายโรง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. พระครูปลัดนายกวรวัฒน์
๒. พระมหาลี ลกฺขณญาโณ
๓. พระมหาเจิม สุวโจ
๔. พระบุญเรียน อภิปุญโญ
๕. พระกลม กมโร
๖. พระมหาบุญมา ฐิตธมฺโม
๗. พระพรสิทธิ์ธร สุญาณสุทฺธิ
๘. พระสำราญ ปภสฺสโร
๙. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปุญฺโญ
๑๐. พระดาวเหนือ ฐานทินฺโน
๑๑. พระยงยุทธ ติกฺขญาโณ
๑๒. พระไพบูลย์ สุรปญฺโญ
๑๓. พระบุญชู ปิยธมฺโม
๑๔. พระพรเทพ จารุธมฺโม
๑๕. พระสมชาย ชวนปญฺโญ
๑๖. พระโชคชัย โชติธมฺโม
๑๗. พระเผด็จ ฐานิโย

สามเณรวัดนายโรง

๑๘. สามเณรดำรงค์ ปิ่นปก
๑๙. สามเณรศักดา ทองแรง
๒๐. สามเณรวชิรพงษ์ หมั่นมี
๒๑. สามเณรคเณศวร หมั่นมี
๒๒. สามเณรสุกาย เผ่าผม

Image

ศิษย์วัด

๒๓. นายนิรุตน์ การะเกตุ
๒๔. นายอนันตชัย ขันโมลี
๒๕. นายบรรพต รัตนธิวัต
๒๖. นายนราวิชญ์ พรมโสม

หมายเหตุ :

๑) พระภิกษุ จำนวน ๑๗ รูป

๒) สามเณร จำนวน ๕ รูป

๓) ศิษย์วัด จำนวน ๔ คน

รวมทั้งหมด ๒๗ รูป/คน