ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดนายโรง

รูปที่ รายชื่อ
รูปที่ ๑ ไม่ทราบนาม
รูปที่ ๒ หลวงปู่รอด
รูปที่ ๓ พระอาจารย์หมาด
รูปที่ ๔ พระอาจารย์ตั้ง (รักษาการเจ้าอาวาส)
รูปที่ ๕ พระอาจารย์ทิน (รักษาการเจ้าอาวาส)
รูปที่ ๖ พระอาจารย์อยู่ (รักษาการเจ้าอาวาส)
รูปที่ ๗ พระอธิการปาน อุตฺตโม นธ.เอก., ปธ.๓
รูปที่ ๘ พระอาจารย์แนบ สิริจนฺโท
รูปที่ ๙ พระคำนวณ ปคุโณ (รักษาการเจ้าอาวาสครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๐)
รูปที่ ๑๐ พระมหาสมใจ สมจิตโต นธ.เอก., ปธ.๔
รูปที่ ๑๑ พระครูปริยัติวิมล (คำนวณ ปคุโณ) นธ.เอก.,ปธ.๕ (ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๓๑ ส.ค ๒๕๕๓)
รูปที่ ๑๒ พระครูรัตนโสภณ (สุรัฐ สิริปุญโญ นธ.เอก., พธ.บ.(สังคมวิทยา), M.A.(Sociology)., Ph.D.(Sociology).
(ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑ ก.ย. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)