พระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาสู่วัดนายโรง

Image

พระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา

จากการขุดค้นพบสถูปโบราณเมืองกบิลพัสดุ์ ได้พบหิบหินทรายใหญ่ภายในหีบมีผอบศิลา ๓ ใบ หม้อแก้ว ๑ ใบ พร้อมพบเครื่องบูชาอันล้ำค่าเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ ไตรรัตน์ ราชสีห์ ช้าง นก ที่ผอบมีจารึกอักษรโบราณที่ใช้กันในยุคพุทธกาล สามารถอ่านถอดความยืนยันว่า ภายในผอบหินนี้ คือ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในตระกูลศากยราช ผู้มีเกียรติอันงาม พร้อมทั้งพระภาดา พระโอรสและพระชายา

นับเป็นการค้นพบครั้งแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่สามารถยืนยันวัตถุธรรม-วัตถุธาตุอันเชื่อมโยงถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง อันถูกต้อง ทั้งที่ตั้งทางโบราณคดี ถูกต้องด้วยพระสูตรในพระไตรปิฏก คือมหาปรินิพพานสูตร และยังยืนยันมั่นเหมาะด้วยจารึกบนผอบที่บรรจุไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

ในครั้งนั้น พระบรมสารีริกธาตุขนาดหนึ่งฟายมือ(one handful)ในผอบ รัฐบาลอินเดียได้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และทรงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ เจดีย์บรมบรรพต(ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยส่วนที่เหลือทรงแบ่งให้ประเทศพม่า ลังกา ญี่ปุ่น รวมทั้งรัสเซีย โดยฝ่ายลังกาได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในเมืองสำคัญ ๓ แห่ง ได้แก่ กรุงแคนดี อนุราธปุระ และโคลัมโบ

สำหรับวัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา นับเป็นกรณีพิเศษที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำของชาวพุทธ นั่นคือ พระศรีสุภูติ เจ้าอาวาสวัดทีปทุตตมารามแห่งนี้ นอกจากจะเป็นประมุขสงฆ์สุงสุดแห่งนิกายอมรปุระที่มีความชำนาญด้านพระพุทธศาสนา ภาษาบาลี สันสกฤต อังกฤษและโบราณอักษรโบราณแล้วท่านยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Sir Kanningham และ Mr.william Peppe คณะผู้ขุดค้นทางโบราณคดีในฐานะที่ปรึกษาและแปลข้อความจารึกบนผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นสามภาษา คือ ภาษาบาลี สิงหล และภาษาอังกฤษ ท่านจึงได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการ ไปเมื่องครั้งขุดพบใหม่ๆตามที่ระบุไว้ในจดหมายจาก Mr.william Peppe ถึงองค์ท่าน

จากศรีลังกาสู่วัดนายโรง

เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๖พรรษา จึงมีดำริขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนหนึ่งที่ทางวัดทีปทุตตมารามเก็บรักษาไว้ เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดนายโรง ให้ประชาชนชาวไทยได้สักการบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์องค์ต่อไป

เมื่อดำริดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากจ้าประคุณพระวัสกาดูเว่ มหินทวงศ์ มหานายกเถระ ประมุขสงฆ์สูงสุดของอมรปุรนิกาย ประเทศศรีลังกา และยังได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทีปทุตตมาราม กำหนดการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดทีปทุตตมาราม มาประดิษฐานในอารามวัดนายโรงจึงเกิดขึ้น มีกำหนดการสมโภชระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Image

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
จากสนามบินสุวรรณภูมิ

Image
Image

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

 
Image

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่วัดนายโรง

เมื่อพระวัสสกดูเว มหินทวงศ์ มหานายก องค์ประมุขสงฆ์สูงสุดแห่งนิกายอมและเจ้าอาวาส วัดทีปทุตตมารามรปูระ และประมุขสงฆ์สูงสุดแห่งนิกายอมระปูระองค์ก่อน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คณะสงฆ์และพุทธบริษัทแห่งวัดนายโรงได้มีกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายอย่างเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนากับชาวพุทธ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กอปรกับ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๖  ผ่านมา พระวัสสกาดูเวได้มาเยื่ยมเยียนวัดนายโรงอย่างเป็นทางการ และเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา จึงมีดำริขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งที่ทางวัดทีปทุตตมารามเก็บรักษาไว้  เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ในแผ่นดินสยาม ณ วัดนายโรง ให้ประชาชนชาวไทยได้สักการบูชา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พระมหากษัตริย์ที่เทิดทูลไป  เมื่อดำริดังกล่าวได้รับการเห็นชอบ จากเจ้าประคุณพระวัสสกดูเว  มหินทวงศ์  พระมหานายกะ ประมุขสงฆ์ แห่งวัดทีปทุตตมาราม กำหนดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จาก วัดทีปทุตตมาราม เพื่อมาประดิษฐานในอารามวัดนายโรงจึงเกิดขึ้น   มีกำหนดการวันที่  ๑๓- ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

Image
Image
Image

พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
ณ วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

Image

ประธานาธิบดี Mahinda Rajapaksa แห่งประเทศศรีลังกา

Image

พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรงและคณะเดินทางไปร่วม
พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
ณ วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดนายโรง

Image

ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ

Image

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
ณ ลานโพธิ์ วัดนายโรง

Image

พระพุทธเจดีย์สารีริกธาตุ

ภาพวาดในพระพุทธเจดีย์สารีริกธาตุ