อุโบสถ

อุโบสถวัดนายโรง เป็นอุโบสถขนาดกลาง ก่อด้วยอิฐถือปูน ซึ่งมีลักษณะโดยรวมคือ หลังคาลดสองชั้น ที่ช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ ประดับกระจก หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีส้มและสีเขียว ซึ่งเป็นลักษณ์พิเศษของโบสถ์วัดนายโรง เพราะในสมัยนั้นมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งที่ได้ยึดถือสืบทอดกันมา คือ โบสถ์ วิหาร ตลอดจนถาวรวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดราษฎร์ จะนําเอากระเบื้องเคลือบมาใช้มุงหลังคามิได้ นอกจากพระอารามหลวงหรือวัดที่ราษฎรสร้างขึ้นเพื่อน้อม เกล้าฯ ถวายให้เป็นพระอารามหลวงเท่านั้น

หน้าบันเป็นลายไม้แกะสลัก มีบัวหน้ากระดาน และกระจังตั้ง กระจังรวน มีรวงผึ้ง เสารับมุขด้านหน้าและด้านหลัง ที่หัวเสาเป็นลายปูนปั้นกลีบบัว เสาทุกต้นมีม่านไข่ มีประตูด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ ๑ ประตู หน้าต่างมีด้านละ ๔ ช่อง

Image
Image
Image
Image

ภาพวาดภายในอุโบสถ

การบูรณะอุโบสถ พ.ศ.2556 - 2557