เบี้ยแก้วัดนายโรงรุ่นแรก พ.ศ.๒๕๕๕

วัดนายโรง

ขอเชิญท่านสาธุชนสั่งจองบูชาวัตถุมงคล และเบี้ยแก้

รุ่น บูรณะอุโบสถและวิหารวัดนายโรง

ครั้งแรกในรอบ ๑๐๐ กว่าปี แห่งการจัดสร้างเบี้ยแก้ตำรับหลวงปู่รอด 

ซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนบูรณะอุโบสถ วิหาร และสิ่งก่อสร้างภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม และได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่ เมื่อ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

          วัดนายโรง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย และคลองบางบำหรุ หลังซ็นทรัลปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เจ้ากรับหรือเจ้าของโรงละครนอกที่มีชื่อเสียงโดงดังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้สร้างวัดแห่งขึ้น เมื่อพ.ศ. ๒๔๐๓ เพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญ ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา วัดนายโรง มีโบราณวัตถุ โบราณสถาน และปูชนียบุคคลที่สำคัญได้แก่ อุโบสถ วิหาร โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่งดงาม กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ และมีรูปหล่อหลวงปู่รอด หน้าตัก ขนาดเท่าองค์จิรง ตั้งไว้ ณ มณฑป เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป หลวงปู่รอด ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นอาวาสรูปที่ ๒ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเป็นพระเถราจารย์ ที่มีชื่อโดงดังด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน และเวทย์วิทยาคม เป็นผู้สร้างเบี้ยแก้ และเป็นผู้ให้กำเนิดตำนานเบี้ยแก้ในปัจจุบัน 

          วัดนายโรง เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุการก่อสร้างมากกว่า ๑๕๐ ปี อุโบสถ วิหาร และสิ่งก่อสร้างภายในวัด ได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาล และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา วัดได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ ระดับน้ำท่วม สูงประมาณ ๑.๕๘ เซนติเมตร ท่วมขังเป็นเวลาเกือบ ๑ เดือน ทำให้สิ่งก่อสร้างภายในวัดได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก วัดจึงจำเป็นต้องพื้นฟู และบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดวางระบบสาธารธูปโภค เป็นการเร่งด่วน แต่วัดยังขาดทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากในการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในวัดให้อยู่ในสภาพที่ดีงาม คงทน ดังนั้น วัดนายโรง จึงได้ทำโครงการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ วิหาร และสิ่งก่อสร้างขึ้น และได้สร้างวัตถุมงคล และเบี้ยแก้ ตามตำรับเบี้ยแก้ของหลงปู่รอดขึ้น เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมทำบุญบูรณะอโบสถ วิหาร และสิ่งก่อสร้างภายในวัด และให้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป    

การจัดสร้างวัตถุมงคลและเบี้ยแก้

วัดนายโรง ได้จัดสร้างวัตถุมงคลประกอบด้วย รูปเหมือนหลวงปู่รอดขนาดเท่าองค์จริงหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว เพื่อตั้งบูชา ณ มณฑปวัดนายโรง รูปเหมือนขนาด ๕ นิ้ว รูปหล่อขนาด ๑.๘๐ เซนติเมตร “รุ่นบูรณะอุโบสถและวิหาร” ล็อคเก็ตและเบี้ยแก้วัดนายโรง นอกจากนี้ได้รวบรวมและบรรจุมวลสารสำหรับการสร้างเบี้ยแก้ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ยึดถือปฏิบัติตามรูปแบบหรือแนวทางที่หลวงปู่รอดได้เคยสร้างไว้ นอกจากนี้ยังได้บรรจุตะกรุด “พุทธรักษา” ไว้ใต้ฐานรูปเหมือนหลวงปู่รอดอีกด้วย

พิธีบูชาบวงสรวงและพุทธาภิเษก วัตถุมงคลและเบี้ยแก้

วัดนายโรง ได้จัดพิธีบูชาหลวงปู่รอด ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ของวัดนายโรงและเป็นองค์ปฐมด้านการสร้างเบี้ยแก้ เพื่อเป็นการขออนุญาตหลวงปู่จัดสร้างเบี้ยแก้และวัตถุมงคลของท่าน และจัดพิธีบวงสรวงเทพยดาทุกชั้นฟ้า เริ่มพิธีในเวลา ๐๙.๓๙ ซึ่งเป็นเวลาดาวจันทร์เสวยสมโณกฤษ์เป็นมหาสิทธิโชค ธงชัยและอธิบดี โดยมี นายเวส สุวรรณไตรย์ เป็นพ่อพราหมณ์นำมาประกอบพิธี และประกาศโองการ มีพระครูปลัดสุรัฐ สิริปุญโญ เจ้าอาวาสวัดนายโรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมภพ ไทยธีระเสถียร อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย และประธานชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทย จุดธูปเทียนอธิษฐานจิต เพื่อขอบารมีพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีหลวงปู่รอด บูรพาจารย์ทุกรูปและเทพยดาทุกชั้นฟ้า ได้ประสิทธิประสาทพรและมหิธานุภาพแก่วัตถุมงคลและเบี้ยแก้ ที่ได้จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้

นอกจากนี้ทางวัดนายโรง ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลและเบี้ยแก้ ได้อาราธนาพระคณจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและวิทยาคมสายเบี้ยแก้ นั่งปรกอธิษฐานจิต ๔ วาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ วัดได้จัดพิธีขออนุญาตหลวงปู่รอดสร้างวัตถุงมงคล และเบี้ยแก้ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมี พระครูปลัดสุรัฐ สิริปุญโญ เจ้าอาวาสวัดนายโรงเป็นประธานในพิธีและอาราธนาพระสงฆ์วัดนายโรง เจริญพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถ แล้วนำวัตถุมงคล และเบี้ยแก้ไปมอบให้ พระอาจารย์ศรี จนฺทสาโร อธิษฐานจิต ในวิหารวัดนายโรงเป็นเวลา ๗ วัน

วาระที่ ๒ วัดนายโรง ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์สมโภช และอธิษฐานจิตในวิหารวัดนายโรงอีกเป็นวาระที่สองหลังจากที่ท่านกลับจากไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย

วาระที่ ๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พระครูปลัดสุรัฐ สิริปุญโญ และคณะกรรมการวัดนายโรง ได้นำวัตถุมงคล และเบี้ยแก้ ไปประกอบพิธี ณ วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยได้ อาราธนา พระครูสุวรรณโชติ พระอาจารย์ตี๋ เจ้าอาวาสวัดหูช้าง นั่งปรกอธิษฐานจิตเป็นเวลา ๗ วัน

วาระที่ ๔ วัดได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และเบี้ยแก้ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยพิธีในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้อาราธนาพระสงฆ์วัดนายโรง วัดบางบำหรุ วัดปฐมบุตรอิศราราม และวัดดอกจานรัตนาราม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนวัดนายโรง และที่รับฟังรายการจากสถานีวิทยุของวัด ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานจิต ณ อุโบสถวัดนายโรง เพื่อสมโภช และความเป็นสิริมงคล

สำหรับในเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ในภาคเช้าได้ประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่รอดและหล่อรูปเหมือนพระครูปริยัติวิมล อดีตเจ้าอาวาสวัดนายโรงพระคณาจารย์ ๔ รูปนั่งปรกอธิษฐานจิต พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์และในภาคบ่ายได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ได้เมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัย และอธิษฐานจิต พระคณาจารย์สายเบี้ยแก้ จำนวน ๕ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ณ อุโบสถวัดนายโรง อาทิพระครูสุวรรณโชติวุฒิ (อาจารย์ตี๋) วัดหูช้าง จ.นนทบุรี พระครูปลัดสมศักดิ์ มงฺคโล เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ จ.ปทุมธานี เป็นต้น

ในขณะที่พระคณาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิตได้เกิดปรากฎการณ์พิเศษขึ้น นับว่าเป็นพิธีที่มีความมหัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก