พระอุโบสถวัดนายโรง

พระพทุธเจดีย์

มหาเจดีย์

ศาลา

มณฑปหลวงปู่รอด

พระวิหารวัดนายโรง