ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในกำกับมหาเถรสมาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

radio regulations Page 1

radio regulations Page 2

radio regulations Page 3

radio regulations Page 4

radio regulations Page 5

radio regulations Page 6

radio regulations Page 7

radio regulations Page 8