สถานีวิทยุในกำกับมหาเถรสมาคม

รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 401 สถานี

radio station01

radio station02

radio station03

radio station04

radio station05

radio station06

radio station07

radio station08

radio station09

radio station10

radio station11

radio station12

radio station13

radio station14

radio station15

radio station16

radio station17

radio station18

radio station19

radio station20

รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ในกำกับมหาเถรสมาคม ที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

radio temp 1

radio temp 2

radio temp 3

radio temp 4

radio temp 5

radio temp 6

radio temp 7

radio temp 8